Vaalit | 2023

Kierrätys­-
teollisuuden viestit
eduskuntavaaleihin

Kiertotalous vihreässä siirtymässä

Vaalit | 2023

Kierrätys­teollisuuden viestit
eduskuntavaaleihin

Kiertotalous vihreässä siirtymässä

pullot

Uusio­materiaalien kysyntä kasvuun

Materiaalien kierrätys on edellytys kiertotalouden etenemiselle.

Luontokato ja ilmastonmuutos etenevät huolestuttavaa vauhtia. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja etenkin kriittisten raaka-aineiden saannin turvaamiseksi materiaalit tulee pitää kierrossa.

​Uusiomateriaalien käytön edistämiseksi tarvitaan ohjauskeinoja. Kiertotalousmarkkina tarvitsee alkusysäyksen uusiomateriaalien kysyntää vahvistavilla toimenpiteillä.

Tavoitteemme

 1. Raaka-aineet tulee pitää kierrossa ja varmistaa ettei niitä hävitetä ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
 2. Jätettä pois kaatopaikoilta ohjaavaa jäteverotusta pitää kehittää pitkäjänteisesti. Tehdyt selvitykset antavat tähän hyvän pohjan.
 3. Uusiomateriaalien kilpailuasetelmaa neitseellisten materiaalien kanssa tulee parantaa.

Toimenpiteet

 1. Laajennetaan jätevero koskemaan useita kaatopaikattavia jätelajeja.
 2. Otetaan käyttöön vaatimuksia kierrätysmateriaalien käyttämisestä esimerkiksi julkisessa infrarakentamisessa.
 3. Laitetaan voimaan eduskunnan 2021 edellyttämä kevennetty menettely jätteiden tuotteistamiseksi.
tytot2

Kilpailusta tasapuolista ja reilua

Kiertotalouden ratkaisut syntyvät kilpailluilla markkinoilla

Kiertotalous ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät menestyviä yrityksiä. Markkinat toimivat tehokkaasti, kun kilpailu on reilua ja julkisella sektorilla on selkeästi rajattu tehtävä. Yrityksillä ja yhteisöillä pitää olla mahdollisuus kilpailuttaa tehokkaat jätehuolto- ja kierrätyspalvelut, eikä kuntayhtiöiden laajenevan toiminnan saa antaa näivettää kehittyvää kiertotalousmarkkinaa.

Tavoitteemme

 1. Luodaan tilaa markkinaehtoisille ratkaisuille, edistetään kierrätystä, teknologista kehitystä ja investointeja.
 2. Varmistetaan, että kunnat ja niiden yhtiöt tarjoavat jätehuoltopalveluja yrityksille vain todellisessa markkinapuutetilanteessa.
 3. Varmistetaan, että kilpailu on reilua myös jätehuollon ja kierrätyksen toimialalla.

Toimenpiteet

 1. Rajataan kuntien vastuu jätelaissa tarkasti vain kotitalouksien jätteisiin.
 2. Tarkennetaan kuntien toissijaista vastuuta (TSV) jätelaissa niin, että kunta voi myydä jätehuoltopalveluja elinkeinoelämälle vain aidossa markkinapuutteessa ja markkinaehtoisella hinnalla.
 3. Poistetaan jätelaista alan poikkeava sidosyksiköiden ulosmyyntiraja ja noudatetaan hankintalain yleistä prosentti- ja eurorajaa.
 4. Tehostetaan yksityisen ja julkisen välisen kilpailuneutraliteetin valvontaa ja sanktioidaan kilpailuneutraliteettirikkomukset.
kaupaunki

Uusio­materiaalit käyttöön julkisissa hankkeissa

Julkiset hankinnat kiihdyttämään kiertotaloutta

Julkisten hankintojen kautta voidaan luoda kysyntää uusiomateriaaleille ja kannustaa yrityksiä investoimaan kiertotalousratkaisuihin. Kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistäminen julkisissa hankinnoissa vaatii asennemuutosta läpi organisaatioiden ja tavoitteellista, johdettua otetta.

Tavoitteemme

 1. Julkiset hankintaorganisaatiot sitoutuvat hankkimaan uusiomateriaaleja.
 2. Kestävät hankinnat otetaan käyttöön julkisissa hankintayksiköissä.
 3. Edistetään hankintakriteereillä kierrätettävyyttä ja uusiomateriaalien käyttöä.

Toimenpiteet

 1. Tehdään periaatepäätös uusiomateriaalien käyttämisestä etenkin valtion rakennus- ja infrahankkeissa.
 2. Varmistetaan tavoitteiden jalkautus ja riittävä osaaminen hankintayksiköissä.
 3. Laaditaan valtion ja kuntien sopimus (green deal) kierrätysmateriaalien käytön lisäämisestä myös kuntien hankinnoissa.
stanislav-kondratiev-632497-unsplash-1024x682

Laitetaan lupamenettelyt kuntoon

Hiilineutraalit kiertotalousinvestoinnit liikkeelle

Vihreä siirtymä eli hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtyminen edellyttää teollisuuden uudistumista ja sitä kautta mittavia investointeja. Lupakäsittelyn nopeuttamisella on jo kiire. Käsittelyajat ovat kasvaneet ja valitusprosessit pidentyneet yli vuoteen.

Tavoitteemme

 1. Suomeen tarvitaan kokonaisvaltainen asenne- ja järjestelmämuutos luvituksen sujuvoittamiseksi.
 2.  Varmistetaan, että yhden tahon on mahdollista valittaa lupaprosessista vain kerran eivätkä viranomaiset valita toistensa päätöksistä.
 3. Tehostetaan viranomaisresurssin käyttöä keskittämällä kierrätykseen liittyvät erityisasiat yhteen viranomaisyksikköön.
 4. Nopeutetaan raaka-aineiden kiertoa sujuvoittamalla niin kutsuttua Ei enää jätettä -menettelyä.

Toimenpiteet

 1. Luodaan 1+1+1 eli yksi luukku, yksi lupa, yksi valitusmahdollisuus -toimintamalli. Asetetaan 8 kuukauden enimmäiskäsittelyaika.
 2. Rajataan toistuvien valitusten mahdollisuutta ja etenkin viranomaisten välisiä valitusoikeuksia.
 3. Keskitetään viranomaistoimintaa yhteen yksikköön ainakin kierrätysmateriaaleihin liittyvissä erityiskysymyksissä.
 4. Annetaan lupaharkinnassa painoarvoa hankkeiden laajemmille myönteisille ilmasto-, luonto- ja kiertotalousvaikutuksille.
Kierrätysteollisuus ry