AJANKOHTAISTA |

Biokaasu tarvitsee kannustavaa verotusta

Kierrätysteollisuus ry

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP esittää yhdessä muiden kierrätys- ja bioenergia-alan järjestöjen kanssa biokaasun ja kierrätyslannoitteiden aseman parantamista energiaverotuksessa. Tällä lisättäisiin biokaasun kysyntää ja yritysten halua investoida biojätteen käsittelyyn.

Biokaasun valmisteverotusta ollaan muuttamassa. Toivomme, että alla olevat näkemykset huomioidaan hallituksen energiaveroesityksessä eduskunnalle. Bioenergia ry, MTK, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry esittävät:

  1. Valmisteveron ulkopuolelle jätettäisiin raakabiokaasun ja kaatopaikkakaasun hyödyntäminen sekä omakäyttökaasu kokonaisuudessaan (ts. biokaasun ja kierrätyslannoitteiden ja -ravinteiden valmistukseen käytetty energia).Lisäksi esitämme, että lämmöntuotannossa käytettävän biokaasun verottamiselle annetaan siirtymäaika vuoteen 2027 asti. Siirtymäajan aikana ratkeaa kansalliset ja EU-tason energia- ja kiertotalousverotusmuutokset. Biokaasupohjaisen CHP-tuotannon syöttötariffi päättyy myös vuonna 2027.
  2. Biokaasulaitosten toiminta, mukaan lukien kaasujen ja ravinteiden jatkojalostus, katsotaan osaksi kierrätysteollisuutta ja ne siirretään muun kierrätysteollisuuden mukana sähköveroluokkaan II.

Biokaasun verottomuus on ollut tärkeä ohjauskeino biokaasun kysynnän lisäämiseksi usean vuoden ajan. Biokaasun jakeluvelvoite tuo nyt mukanaan liikennebiokaasulle valmisteveron. Jakeluvelvoitteen arvioidaan kuitenkin lisäävän liikennebiokaasun kysyntää, minkä on arvioitu kompensoivan veron tuomaa kilpailukykyhaittaa. Sen sijaan biokaasun lämmityskäytön verolisäykselle ei ole esitetty kompensaatiota.

Biokaasun lämmityskäytön verottaminen ei ole kiertotalous- ja hiilineutraalisuustavoitteiden eikä hallitusohjelman mukainen toimenpide. Biokaasua lämmityskäyttöön valmistavat laitokset käsittelevät mm. erilaisia biojätteitä, puhdistamolietteitä ja lantaa sekä hyödyntävät kaatopaikkakaasuja.

Uusiutuville kaasuille odotetaan kasvavaa kysyntää liikenteen ja teollisuuden piirissä, mutta ne nähdään kiinnostavana ratkaisuna myös energiantuotannon vara- ja säätövoimana. Lämmityskäytön vero uhkaa nakertaa biokaasun houkuttelevuutta nimenomaan teollisuusasiakkaiden piirissä.

Alennettu sähköveroluokka erityisesti biometaanin tuotannossa edistää vähähiilistä kiertotaloutta fossiilisia polttoaineita vastaan ja turvaa toimialan kilpailukykyä sekä mahdollistaa uusien toimijoiden tulon alalle.

Lisätietoja:

  • Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, otto.lehtipuu@ytpliitto.fi, 040 862 2014, www.ytpliitto.fi
  • Bioenergia ry, toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Tage.Fredriksson@bioenergia.fi, 040 511 2246, www.bioenergia.fi
  • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400 987 805, www.biokierto.fi
  • Suomen Kaasuyhdistys ry, toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, hannu.kauppinen@kaasuyhdistys.fi, 040 506 2686, www.kaasuyhdistys.fi
  • Suomen Kiertovoima ry, toimitusjohtaja Riku Eksymä, riku.eksyma@kivo.fi, 040 838 6643, www.kivo.fi
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, anssi.kainulainen@mtk.fi, 050 596 1541, www.mtk.fi