AJANKOHTAISTA |

Biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimialan kasvua tulee vauhdittaa

biodiversi

Kierrätysteollisuus osallistui keskusteluun biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen edistämisen ohjauskeinoista. Suomessa on vahva yhteinen tahtotila biokaasun puolesta ja selkeät näkemykset tarvittavista toimenpiteistä. Biokaasu- ja ravinteiden kierrätysinvestointeja voidaan vauhdittaa vuosina 2023-2027 sujuvilla investointimenettelyillä, toimivalla investointitukijärjestelmällä sekä toimenpinteiden tehokkaammalla kokonaiskoordinaatiolla.

Ministeriöt, Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus, Vihreät, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä maatalous-, energia-, kaasu-, elintarvike- sekä ympäristöhuoltosektorin toimijat esittivät yhteensä liki 90 toimenpide-ehdotusta pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa 14.3.2023.

Satsauksia biokaasuun ja ravinnekierrätykseen

Pyöreän pöydän keskusteluun osallistuneet asiantuntijat pitivät satsauksia biokaasuun ja ravinnekierrätykseen kannatettavina, sillä näin voidaan parantaa kansallista huoltovarmuutta ja energia- ja ravinneomavaraisuutta sekä lisätä kiertotalouden tuomia hyötyjä ruokaketjussa.

Keskeisimpinä toimenpiteinä investointien jouduttamiseksi nähtiin sujuvat viranomaismenettelyt laitosinvestointien yhteydessä sekä biokaasulaitosten investointitukien saaminen. Erittäin tärkeäksi nähtiin myös tarve jatkaa toimialan määrätietoista ja pitkäntähtäimen kehittämistä. Keskeisenä ratkaisuna esitettiin kansallisen biokaasuohjelman päivittämistä.

Ravinnekierrätyksen edistämiseksi esitettiin myös lukuisia toimenpiteitä niin tuotteistamisen helpottamiseksi kuin kysynnän lisäämiseksi.

Puheenvuoroissa nousi vahvasti esille tarve tehdä laajempaa vaikuttamistyötä EU:n suuntaan. Tässä yhteydessä esille nousivat erityisesti raskaiden ajoneuvojen päästövähennykset sekä bio- ja sähköpolttoaineiden huomioiminen henkilö- ja pakettiautoja koskevassa CO2-päästölaskennassa.

Yhteenveto esitetyistä toimenpiteistä

  • Sujuvat investointimenettelyt
  • Toimiva biokaasulaitosten investointitukijärjestelmä (mm. riittävät määrärahat, tukimahdollisuudet erikokoisille tuotantolaitoksille, ennakoitavuus)
  • Biokaasuohjelman päivitys ja toimeenpano
  • Ravinteiden kierrätyksen edistäminen (mm. kysynnän kasvattaminen, tuotteistaminen, huomioiminen osana biokaasulaitosinvestointeja)
  • Yhteistyö EU-tasolla
  • Maatalouteen liittyvät toimet (mm. uudistavan viljelyn edistäminen ja maatalouden sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen)
  • Parempaa ohjeistusta ja neuvontaa koko arvoketjulle
  • Muut toimenpiteet mm. jakeluinfra ja ajoneuvojen investointituet, verotus, yhteistyö vetyklusterin kanssa, kaasumarkkinoiden kehittäminen, t&k-toimet.

Tilaisuuden esitykset 

Taustatietoa

Pyöreän pöydän keskustelussa olivat mukana: TEM, MMM, LVM, VM, YM, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Gasgrid Finland Oy, Elintarviketeollisuus ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Kierrätysteollisuus ry, Suomen Kiertovoima ry, Lähienergialiitto ry, Baltic Sea Action Group, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus ja Vihreät. Lisäksi tilaisuutta seurasi iso joukko aiheesta kiinnostuneita.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy, Suomen Kiertovoima ry, Suomen Lähienergialiitto ry, Kierrätysteollisuus ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry.