Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Biometaanin kasvava tarve edellyttää tuontikaasun käyttöä – kotimaisia toimenpiteitä tarvitaan

Kuvalähde: Gasum Group
Kuvalähde: Gasum Group

Biometaanin kysyntä Suomessa kasvaa huomattavasti tulevina vuosikymmeninä, erityisesti raskaan liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Vuoteen 2030 mennessä kysynnän täyttämiseksi tarvitaan tuontibiometaania, vaikka kotimainen tuotanto kasvaakin. Kierrätysteollisuus ry tukee biokaasun tuotantoa edistäviä toimenpiteitä, kuten investointitukia ja laajaa jakeluverkkoa. Biokaasun hyödyntäminen edistää kiertotaloutta, vähentää ilmastovaikutuksia ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä.

Biometaanin kysyntä ylittää tuotannon lähivuosikymmeninä, kertoo Suomen Biokierto ja Biokaasu ry tiedotteessaan (10.5.2024). Biokaasun tuotannon arvoketjun asiantuntijoiden arvioiden mukaan biometaanin kysyntä tulee ylittämään tuotannon Suomessa seuraavien vuosikymmenien aikana.

Kysyntä kasvaa erityisesti meriliikenteessä, raskaassa tieliikenteessä sekä teollisuudessa. Vuoteen 2030 mennessä kotimaisen biometaanin kysynnän kasvun tyydyttämiseksi tarvitaan myös tuontibiometaania. Arvioiden mukaan kotimainen biokaasun ja biometaanin tuotanto vuonna 2030 on noin 3 terawattituntia (TWh). Vuoteen 2035 mennessä tuotannon odotetaan kasvavan 5 TWh:iin ja vuonna 2040 määrän ennustetaan olevan 7 TWh.

Tuotannon kasvu perustuu aluksi maatalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen, mutta myöhemmin erityisesti synteettisen metaanin eli e-metaanin tuotantoon. Lisäksi raskaan liikenteen teollisuuden, lämmön- ja sähköntuotannon biometaanin kulutuksen ennakoidaan lisäävän kysyntää. EU:n asettamat päästövähennystavoitteet teollisuudelle tukevat kysynnän kasvua pitkälle tulevaisuuteen.

Tarvitaan investointi- ja hankintatukia, jakeluverkon laajentamista ja kannustavia veroratkaisuja

Maaliskuussa 2024 kokoontui 50 asiantuntijan ryhmä yhteiseen työpajaan arvioimaan Suomen biokaasun tuotanto- ja kulutusmääriä vuosille 2030, 2035 ja 2040. Työpajassa listattiin myös toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa biokaasun tuotannon ja käytön merkittävä kasvu vuosina 2024–2027.

Tärkeäksi koettiin keskipitkän ja pitkän aikavälin taakanjakosektorin päästövähennystoimien selkeyttäminen.

Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan edelleen lisätoimia sekä tuotannon että kysynnän lisäämiseksi. Laitosten investointituet, laaja jakeluverkko, kaasuajoneuvojen hankintatuet ja kannustavat verotusratkaisut listattiin erityisen tarpeellisiksi toimiksi.

Lisää mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille

Biometaanille on kasvavaa kysyntää koko EU:ssa, ja tulevaisuudessa suuri osa kaasusta kuljetettaneen nesteytettynä. EU:n yhtenäinen kaasuverkko luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille.

Suomessa on runsaasti biomassoja, joita voitaisiin kestävästi hyödyntää biokaasun tuotannossa. Kierrätysteollisuus ry jatkaa aktiivisesti työtä biometaanin tuotannon ja käytön edistämiseksi sekä tiedottaa alan kehityksestä ja tulevista toimenpiteistä.

Kierrätysteollisuus ry edistää markkinaehtoista kiertotaloutta, joka tuottaa kilpailuetua suomalaiselle teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. Kierrätysteollisuus ry pyrkii edistämään kierrätettyjen materiaalien käyttöä ja kannustaa julkisia toimijoita kiertotalousratkaisujen käyttöönottoon. Tämä tukee biokaasun tuotannon kasvua ja vähentää ilmastovaikutuksia sekä luonnonvarojen käyttöä.

Lue tästä Suomen biokierto ja biokaasu ry:n tiedote

Lisätietoja: Mia Nores, mia.nores@kierratysteollisuus.fi