Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Energiatuki on tärkeä biokaasusektorille – Tukea myönnettävä myös laitosten laajentamiseen

Kuvalähde: Gasum Group
Kuvalähde: Gasum Group

Kierrätysteollisuus lausui energiatukiasetukseen tehtävistä muutoksista. Kierrätysteollisuus kiinnittää lausunnossaan huomiota energiatuen keskeiseen merkitykseen biokaasun laitosinvestoinneille.

Energiatuen myöntämisen ehdoista vuosina 2023–2027 säädetään energiatukiasetuksessa, joka tuli voimaan maaliskuussa 2023. Tukiohjelman tavoitteena on edistää muun muassa uusiutuvan energiaa ja energiatehokkuutta koskevia investointi- ja selvityshankkeita, jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.

Energiatuen myöntämisessä, maksamisessa ja käytössä on noudatettava EU:n valtiontukisääntelyä, mukaan lukien nk. yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, johon tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.7.2023. Energiatukiasetusta muutetaan ryhmäpoikkeusasetusten muutosten mukaisesti.

Energiatukea voidaan jatkossa myöntää laajasti uusiutuvan energian -hankkeisiin, vaikka samaan aikaan myönnettävissä olevan energiatuen määrä laskee  Orpon hallitusohjelmassa tehtyjen linjausten mukaisesti.

Biokaasulaitosten laajennukset ja lisäosat edistävät uusiutuvan energian tuotantoa – myös niitä on tuettava

Ehdotuksen mukaan energiatukea voitaisiin myöntää ainoastaan sellaisiin investointihankkeisiin, joissa investoidaan uuteen laitokseen. Kierrätysteollisuus huomauttaa lausunnossaan, ettei yleisestä ryhmäpoikkeusasetuksesta poikkeava tiukempi kansallinen linja ole perusteltu, vaan tukea tulisi myöntää biokaasuinvestoinneille, joissa olemassa olevaan laitokseen rakennetaan lisäkapasiteettia tai sen jalostusastetta kasvattava lisäosa.

Kierrätysteollisuus muistuttaa, ettei energiatukien tule vinoutua liiaksi uusiin teknologioihin, jos on olemassa jo toimivia ja nopeasti käyttöönotettavia ratkaisua uusiutuvan energian tuottamiseksi, kuten biokaasun tuotannon kohdalla on.

Lisäksi Kierrätysteollisuus kannustaa rahoitushakemusten nykyistä nopeampaan käsittelyyn.

Jätteenpolton hiilidioksidipäästöjen talteenotto- ja hyödyntämisratkaisujen tukeminen perusteltua mutta markkinavaikutukset otettava huomioon

Energiatukea ei voida myöntää jätteenpolttolaitoksille. Rajaus on johdonmukainen ottaen huomioon sitovat tavoitteet jätteiden kierrätyksen lisäämiselle ja jäteperäisen energian jakautumisen uusiutuviin ja ei-uusiutuviin lähteisiin.

Kierrätysteollisuus pitää tärkeänä, että hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämisratkaisuja on mahdollista tukea myös jätteenpolton yhteydessä, ja siten kehittää tulevaisuuden kierrätysratkaisuja sellaiselle jätteelle, joka katsotaan kierrätyskelvottomaksi mekaanisessa jätteen käsittelyssä.

Kannustinten käytössä pitää kiinnittää huomiota politiikkajohdonmukaisuuteen suhteessa kierrätys- ja kiertotaloustavoitteisiin ja välttää markkinoiden vääristämistä. Kierrätysteollisuus pitää tärkeänä, että jätteenpolton hiilidioksidin talteenotto- ja hyödyntämisratkaisujen tukemisen vaikutukset kierrätysmarkkinoiden kokonaisuuteen selvitetään ja otetaan huomioon.

Lue koko lausunto tästä 

Kuvalähde: Gasum Oyj, Turun biokaasulaitos

Kierrätysteollisuus ry