Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätelain vastuiden selkeyttämiselle on selvä tarve

Kuvalähde: Lassila & Tikanoja Oyj
Kuvalähde: Lassila & Tikanoja Oyj

Jätelakia uudistetaan tämän hallituskauden aikana kolmessa vaiheessa. Nyt meneillään olevassa ensimmäisessä vaiheessa tarkennetaan ja selvennetään kuntien jätehuoltovastuuta. Kierrätysteollisuus on osallistunut keskusteluihin tarpeellisista lakimuutoksista ja kannattaa vaiheittaista etenemistä.

Lakimuutosten ensimmäisessä vaiheessa pyritään täsmentämään kuntien vastuun rajoja jätehuollossa. Tavoitteena on varmistaa, että yritykset ja yhteisöt voivat hankkia jätehuoltopalvelunsa vapaasti ja tehokkaasti haluamiltaan kumppaneilta.

Toisessa vaiheessa tavoitteena on täsmentää kuntien toissijaista vastuuta koskevaa sääntelyä, eli niin kutsuttua TSV:tä. Kuntien toissijainen vastuu luotiin lakiin perälaudaksi varmistamaan se, että kaikille tahoille on aina turvattu jätehuolto. TSV:n käyttö on kuitenkin levinnyt laajalle ja sellaisiin tilanteisiin, joihin sitä ei alun perin tarkoitettu. Kun markkinoilla on yksityistä palvelutarjontaa, ei TSV:lle ole tarvetta eikä lain mukaan edes perusteita.

Lakimuutosten kolmas vaihe kattaa koko jätelain, ja pyrkimyksenä on päivittää 2010-luvun alussa laadittu laki kiertotaloutta paremmin tukevaksi.

Lain tarkennukset on hyvä tehdä ripeästi

Kierrätysteollisuus kannattaa jätelakimuutoksiin ehdotettua porrastamista. Vaiheittaisella etenemisellä pystytään ensin keskittymään lain epäselvyyksien korjaamiseen  ja parantamaan markkinoiden toimintaa nopeasti. Samalla voidaan aloittaa valmistautuminen laajempiin kiertotalousmarkkinoita edistäviin muutoksiin.

Hallitusohjelman kirjaus siitä, että kuntien vastuu rajataan kotitalouksien jätteisiin, on kaivattu uudistus, jota Kierrätysteollisuus tukee. Nykytilanne on sekava ja epäselvyyksiä ratkotaan oikeusistuimia myöten.

Kunnilla tulisi jatkossa olla selkeä rooli kotitalouksien jätehuollossa ja muut yritykset ja yhteisöt saisivat hankkia tarvitsemansa palvelun markkinoilta. Yritykset ja yhteisöt ovat tottuneet hankkimaan ja tarvittaessa kilpailuttamaan erilaisia palveluja.

Nykytilanteessa osan yritystoiminnoista tai osan yhden yrityksen toiminnoista on alueesta riippuen välillä tulkittu kuuluvan kunnan vastuulle. Sama yritys on voinut joutua tilaamaan jätehuoltoa useilta eri tahoilta: eri kunnilta ja lisäksi yksityiseltä sektorilta.

Kierrätysteollisuus kannattaa vastuun rajaamista niin selkeäksi, että on selvää, että yrityksillä ja yhteisöillä on oikeus tilata jätehuoltopalvelut markkinoilta.

Kierrätysteollisuus kannattaa kunnan vastuun poistamista myös kuntien hallinto- ja palvelutoiminnoilta. Esimerkiksi hyvinvointialueet kilpailuttavat jätehuoltonsa viimeistään vuodesta 2026 alkaen, osa jo tätä aiemmin. Myös kuntien hallinto- ja palvelutoiminnoissa kannattaisi hakea kilpailuttamisen kautta kustannussäästöjä ja uusia ratkaisuja. Mahdollisuus kilpailuttamiseen ei poista kuntien oikeutta tehdä sidosyksikköhankintoja tarpeen mukaan.

Askel askeleelta kohti toimivampaa kiertotalousmarkkinaa

Jätelakimuutosten tavoitteena on epäselvän tilanteen selkeyttämisen lisäksi kilpailun lisääminen ja kiertotalousmarkkinoiden toimivuuden parantaminen.

Kun markkinoilta puuttuu kilpailu eikä tarvittavia ohjauskeinoja ole otettu käyttöön, ei synny riittäviä kannustimia prosessien kehittämiseen ja tehostamiseen tai uusien ratkaisujen innovointiin.

Kierrätysteollisuus korostaa, että kilpailun lisääminen ja kilpailun tasapuolisuuden varmistaminen edistävät uusien kiertotalousratkaisujen syntymistä Suomeen. Hallituskaudella kilpailun lisäämiseen ja kilpailuneutraliteetin parantamiseen on pyrittävä sekä jätelakimuutoksilla että muutoksilla kilpailulainsäädännön kokonaisuuteen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mia Nores, mia.nores@kierratysteollisuus.fi, 044 330 0928