Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jäteverolla voitaisiin edistää kiertotaloutta – YTP lausui jäteverolaista

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Jäteveron veropohjaa esitetään laajennettavaksi. Ehdotuksen mukaan veron piiriin siirrettäisiin vuoden 2023 alusta viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte.

Ehdotus on suppea ja jättää käyttämättä mahdollisuuden edistää kiertotaloutta taloudellisella ohjauksella.

FCG selvitti jäteverotuksen kokonaisuutta vuonna 2020 ja suositti, että jäteveropohjaa tulisi kehittää koskemaan joko kaikkia tai nykyistä suurempaa osaa jäteluettelon jätteitä. Myös Rambollin jatkoselvitys vuonna 2022 suositti jäteveron merkittävää laajentamista uusiin jätelajeihin.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry katsoo, että ehdotettu veropohjan laajennus kahteen uuteen jätelajiin ei toteuta tavoitetta kiertotalouden edistämisestä.

Jäteverolla pitäisi sen tavoitteen mukaisesti ohjata jätteiden etusijajärjestyksen mukaiseen käsittelyyn ja synnyttää kannustimia uusien hyödyntämisratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Kaatopaikoille viedään miljoonia tonneja jätettä, jolle on jo tunnistettu käyttökohteita tai niitä löytyisi, jos hinnat ohjaisivat oikeaan suuntaan.

YTP tuo esiin sen, ettei lakiesitys ole linjassa Suomen kiertotaloustavoitteiden kanssa. Taloudellinen ohjaus on keskeistä materiaalivirtojen käytön ohjauksessa.

On valitettavaa, että hallituksen toimeksianto supistui lainvalmistelun aikana eikä  mahdollisuutta kiertotalouden edistämiseksi käytetty. Lakimuutos olisi tullut asemoida  osaksi vihreää siirtymää.

Yhdessä kiertotalousvaikutusten kanssa jäävät saavuttamatta materiaalivirtojen kierrätyksestä syntyvät ilmastohyödyt ja myönteiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.

Lue YTP:n lausunto jäteverolaista

Kierrätysteollisuus ry