Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jäteveron laajentaminen tyssähtämässä – kiertotalous vaatii laajempaa muutosta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Keväällä julkaistu selvitys suositti jäteveron merkittävää laajentamista uusiin jätelajeihin. Verotettavien jätteiden määrä olisi noussut sadoistatuhansista miljooniin tonneihin. Nykyisen veron korottamisesta ei selvityksen mukaan syntyisi ympäristöhyötyjä.

Jäteveron laajentaminen ohjaisi lisää jätettä hyötykäyttöön ja vauhdittaisi kiertotaloutta. Näin todettiin Rambollin selvityksessä, joka toteutettiin ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Veromuutosta koskeva lakiehdotus on tulossa lausuntokierrokselle lähipäivinä.

Tavoitteena merkittävä laajennus, muutosehdotus kuitenkin suppea

Marinin hallitus sitoutui ohjelmassaan jäteveron muutoksiin. Syksyllä 2021 tavoitteeksi täsmennettiin veropohjan laajentaminen. Selvityksiä on teetetty jo kolme.

Rambollin tekemän sidosryhmäkyselyn perusteella veron arvioidaan lisäävän investointeja kiertotalouteen ja ohjaavan jätteiden käsittelyä ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Ilman ohjauskeinoja kaatopaikkasijoittamisen vähenemisen nähdään tapahtuvan hitaasti.

Kaavailtu laajennus kuitenkin tyssähti kevään aikana. Veropohjaan tullaan ehdottamaan lisättäväksi vain viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa muodostuva kipsijäte.  Samalla tehtäisiin inflaatiotarkistus verotasoon.

Yritykset tarvitsevat selkeän signaalin ja näkymän jäteverotuksen kehittymisestä

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry näkee taloudellisen ohjauksen välttämättömänä kiertotalouden vauhdittamiseksi.

Keskeisin tekijä kierrätyksen yleistymiselle on kilpailukykyinen hinta. Tällä hetkellä kaatopaikoille viedään miljoonia tonneja jätettä, jolle on jo tunnistettu käyttökohteita tai niitä löytyisi, jos hinnat ohjaisivat oikeaan suuntaan.

YTP katsoo, että jäteveroa tulisi laajentaa jo kuluvalla hallituskaudella useampaan jätelajiin. Tehdyt selvitykset antavat tähän hyvät eväät. Rambollin selvityksen suppeimmassakin vaihtoehdossa suositetaan veron laajentamista maa-aineksiin, joille on jo olemassa käyttökohteita. Myös laajempi veromuutos olisi täysin mahdollinen.

Jotta muutos on ennakoitava, veroa tulisi laajentaa ja korottaa asteittain.

Rambollin selvityksessä todetaan, että jätevero ohjaisi jätteen tuottajia suunnittelemaan kokonaisvaltaisesti jätehierarkian mukaisia toimintoja. Selvä näkymä tulevaan antaisi yrityksille riittävästi aikaa reagoida muuttuvaan tilanteeseen.

Päätöksiä laajemmasta muutoksesta tarvitaan pikaisesti ja kiertotalouden ohjausta tulee jatkaa seuraavalla hallituskaudella.

Kierrätysteollisuus ry