AJANKOHTAISTA |

Jäteveron laajentamiselle tukea tuoreesta selvityksestä – kiertotaloutta tukevia päätöksiä tarvitaan pikaisesti

Kierrätysteollisuus ry

Huhtikuun alussa julkaistu selvitys suosittaa jäteveron laajentamista uusiin jätelajeihin.

Nykyinen jätevero on jo saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Se on ollut tehokas ja eikä kaatopaikoille sijoiteta nykyisin juuri verotettavaa jätettä, jota voitaisiin hyödyntää. Näin todetaan Rambollin tuoreessa selvityksessä, joka toteutettiin ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Jäteveron laajentaminen ohjaisi lisää jätettä hyötykäyttöön ja vähentäisi negatiivisia ympäristövaikutuksia, kun jätteen käsittely mahdollistaisi neitseellisten luonnonvarojen korvaamisen.

Hallituksen budjettiriihessä 9.9.2021 todettiin, että jäteveron veropohjaa laajennetaan vuoden 2023 alusta alkaen. Tarkemmista yksityiskohdista sovittiin päätettävän kevään 2022 kehysriihessä.

Vero välttämätön siirryttäessä kiertotalouteen

Rambollin selvityksessä tehdyn sidosryhmäkyselyn perusteella osa jätteen tuottajista tunnisti, että jäteverolla saattaisi olla heidän toimintaansa negatiivisia vaikutuksia, mutta laajemmassa mittakaavassa veron arvioitiin lisäävän kiertotalousinvestointeja ja ohjaavan jätteiden käsittelytoimia ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan.

Ilman ohjauskeinoja kaatopaikkasijoittamisen vähenemisen nähtiin olevan hidasta.

Vastauksissa korostui, että keskeisin tekijä kierrätyksen yleistymiselle on kilpailukykyinen hinta verrattuna loppusijoittamiseen kaatopaikoilla.


YTP kannustaa veron laajentamiseen ripeällä aikataululla

Jäteveron laajentamisen mahdollisuuksia on tarkasteltu kahdessa selvityksessä hallituskaudella. Tuore selvitys ja sen taloudellinen analyysi antavat hyvän tuen ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannustaa ryhtymään lakimuutoksiin heti. YTP kannattaa kaikkien kaatopaikalle sijoitettavien  jätteiden verottamista.

Selvityksessä on tarkasteltu useita vaihtoehtoja, joista on mahdollista edetä suoraan lakimuutoksiin. Nykyisen veron korottamisesta ei sen mukaan syntyisi ympäristöhyötyjä.

Veroa voidaan laajentaa ja korottaa asteittain. Kuten raportissa todetaan, silloin jätevero ohjaisi jätteen tuottajia suunnittelemaan kokonaisvaltaisesti jätehierarkian mukaisia toimintoja ja antaisi heille riittävästi aikaa reagoida muuttuvaan tilanteeseen.

Tietoisuus jäteveron asteittaisesta korottumisesta voi olla sysäys käynnistää vaihtoehtoisten käsittelytapojen ja jätteenmäärän vähentämisen suunnittelun, selvitys korostaa.

Kiertotalouden ohjauskeinoista päätettäessä tulevaisuuteen katsova perspektiivi on oleellinen. Päätöksiä tarvitaan kuitenkin heti.

Ramboll (2022): Selvitys jäteveron kehittämisestä

FCG (2020): Jäteveroselvitys kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä