Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätteenpolton päästöjen vähentämiseen tarvitaan vaikuttavia toimia – YTP lausui keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Suunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa. 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. Taakanjakosektorille kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt sekä F-kaasut.

Lausunnoilla olleessa suunnitelmassa on huomioitu kiristyvät ilmastotavoitteet: Euroopan komission ehdotuksen tavoite 50 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksestä vuonna 2030 vuoden 2005 tasoon verrattuna sekä hallituksen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Nykyiset toimet eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen, joten suunnitelmassa arvioidaan, millä toimilla ero saataisi kurottua umpeen.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman tavoitteita.

Myös jätehuollon osalta YTP kannattaa suunnitelmassa mainittua tavoitetta vähentää jätteenpolton päästöjä pitkällä aikavälillä kolmanneksella.

Jätteenpolton päästöjen vähentämiseksi ja koko jätehuoltosektorin päästövähennyksien edistämiseksi suunnitelmassa esitetään ainoana toimenpiteenä budjettiriihen ilmastokirjauksissa mainittu jätteenpolton green deal sekä hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen tekniikoiden pilotointi.

Jätteenpolton green deal -neuvottelut ovat käynnissä, mutta vasta alkuvaiheessa, eikä konkreettisista päästövähennystoimista ole vielä sovittu. Kuten suunnitelmassa todetaan, on päästövähennyksiä siten haastavaa arvioida.  Neuvotteluiden tilanteen huomioiden suunnitelman politiikkatoimet vaikuttavat jätehuoltosektorin osalta riittämättömiltä. Politiikkatoimia tulisi suunnitella myös tilanteeseen, jossa green deal ei valmistu.

YTP näkee, että lajitteluun kannustavat taloudelliset ohjauskeinot, kuten syntypaikalla lajittelematta jäävän sekalaisen jätteen vero, voisivat edistää sekä kierrätystavoitteiden että ilmastotavoitteiden saavuttamista. Ehdotammekin lausunnossamme uudeksi toimenpiteeksi syntypaikalla lajittelematta jäävän sekalaisen jätteen veron mahdollisuuksien selvittämistä.

Sekalaisen jätteen polttaminen jätteenpolttolaitoksessa on tällä hetkellä EU:n päästökaupan ulkopuolella, toisin kuin muu kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttava energiantuotanto. Jätteen rinnakkaispolttoa ohjaa päästökauppa. Yhtenä vaihtoehtoisena ohjauskeinona tulisi selvittää jätteenpolton sisällyttäminen kansalliseen päästökauppaan, esimerkiksi siinä yhteydessä, kun päästökauppamekanismia sovelletaan liikenteeseen ja kiinteistöjen lämmitykseen.

Suunnitelmassa korostetaan julkisten hankintojen tärkeää roolia kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisten tuotteiden markkinoiden edistämisessä. Julkisilla hankinnoilla on suuri rooli myös kiertotalousmarkkinoiden vauhdittajana, esimerkiksi uusioraaka-aineiden ja kierrätysmateriaalien käytön kautta. Julkisten organisaatioiden hankinnoilla tuleekin pyrkiä edistämään uusiomateriaalien käyttöä ja kysyntää. Lausunnossamme ehdotamme uudeksi toimenpiteeksi julkisten hankkijoiden green dealia, jossa julkiset toimijat sitoutuisivat uusiomateriaalien käytön edistämiseen. Sopimus/sopimukset voisivat kohdistua merkittävimpiin sektoreihin, esimerkiksi infrastruktuurin rakennushankkeisiin.

Lue koko lausunto täältä

Ympäristöministeriön luonnos ja annetut lausunnot Lausuntopalvelussa