Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Jätteenpolton päästökauppa hillitsisi jätehuolto­sektorin hiilidioksidi­päästöjä

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Kierrätysteollisuus lausui päästökaupan arviomuistiosta. Kierrätysteollisuus kannattaa jätteenpolton sisällyttämistä päästökauppaan sektorin hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Kierrätysteollisuus katsoo, että ohjauskeinolla voi olla lisäksi kierrätystä edistävä vaikutus.

Suomen päästökauppalakeja uusitaan, koska EU:n uusitun päästökauppadirektiivin vaatimukset tulee saattaa kansallisesti voimaan. Taustalla vaikuttaa EU:n 55-valmiuspaketti, jolla hillitään ilmastonmuutosta.

Päästökauppaan tehdyillä muutoksilla pyritään vastaamaan kiristyneisiin päästövähennystavoitteisiin sekä laajentamaan päästökaupan vaikuttavuutta uusille toimialoille.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut arviomuistion päästökauppasääntelyn nykytilasta, tarvittavista muutoksista ja arvioiduista vaikutuksista. Kierrätysteollisuus ry ottaa kantaa arviomuistion jätteenpolttoa koskevaan osioon.

Polku jätteenpolton sisällyttämisestä päästökauppaan

Jätteenpoltossa alkaa hiilidioksidipäästöjen tarkkailu, raportointi ja todentaminen jo ensi vuonna.

Kertyvien tietojen perusteella komissio tulee tekemään vuonna 2026 arvion ja sen jälkeen mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen sektorin täysimääräisestä sisällyttämisestä järjestelmään vuodesta 2028 alkaen. Jäsenmailla olisi vuoteen 2030 ulottuva mahdollisuus ns. opt-out menettelyyn, eli mahdollisuus päättää lykätä sektorin täysimääräistä sisällyttämistä kuluvan päästökauppakauden loppuun saakka.

Kierrätysteollisuus ry pitää direktiiviin rakennettua polkua jätteenpolton sisällyttämisestä päästökauppaan kannatettavana. Päästökauppa kannustaisi jätteenpolttolaitoksia ottamaan käyttöön hiilidioksidipäästöjen talteenotto- ja hyödyntämisratkaisuja, joista on jo olemassa kehityshankkeita ja suunnitelmia ja joiden voidaan arvioida olevan sektorin pääasiallinen ratkaisu sen tuottamien hiilidioksidipäästöjen hallintaan.

Päästökauppa yksi ohjauskeino kierrätyksen edistämiseen

Kierrätysteollisuus ry katsoo, että jätteenpolton päästöjen hinnoittelu ennustetuilla päästöoikeuden hinnoilla vaikuttaisi päästöjen hillinnän lisäksi jätehuollossa tehtäviin ratkaisuihin.

Päästökaupan myötä syntyvä kustannuslisä voi vaikuttaa kierrätystä edistävien jätteenkäsittelyratkaisujen hintakilpailukykyyn ja antaa kannusteen uusien ratkaisujen kehittämiselle. Poltettavan jätteen koostumustutkimukset osoittavat, että lajittelua ja erilliskeräystä pitäisi edelleen tehostaa.

Vaikka jätteenpolttolaitoksilla itsessään on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa syötevirtaansa, päästökauppa kannustaisi hintavaikutuksensa kautta jätehuoltoketjun muita toimijoita ohjaamaan kierrätyskelpoisia jätevirtoja muihin käsittelyvaihtoehtoihin.

Päästökaupalla vastataan hiilidioksidipäästöjen hillinnän tarpeeseen. Kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan lisäksi useita erilaisia ohjauskeinoja. Esimerkiksi jätteiden syntypaikkalajittelua ja erilliskeräystä tulee edelleen tehostaa ja kaatopaikalle sijoitettavia jätevirtoja pitää ohjata vaihtoehtoisiin käsittelyihin.

Lue Kierrätysteollisuuden lausunto