Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Julkisuuslain mietintö tunnistaa ongelmat, mutta esitetyt toimenpiteet jäävät liian kevyiksi

Kuvassa vanha lakikirja, silmälasit ja kynä.
Kuvalähde: Mia Nores

Oikeusministeriön asettama työryhmä esittää säädettäväksi uutta julkisuuslakia edistämään yhteiskunnan avoimuutta. Kuntien jätelaitoksista valtaosa on osakeyhtiöitä ja osa jäteyhtiöistä toimii myös kilpailluilla markkinoilla. Lisäksi osa jäteyhtiöistä on perustanut rinnalle tytäryhtiöitä tuottamaan palveluja kilpailullisille markkinoille. Julkisuuslaki tulee ulottaa näihin kaikkiin, jotta voidaan varmistaa, ettei tapahdu esimerkiksi ristiinsubventiota.

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut julkisuuslain ajantasaistamiseksi tarvittavat lainsäädännön muutosehdotukset. Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki, jolla pyritään saavuttamaan nykyistä selkeämpi ja toimivampi viranomaisten toiminnan julkisuutta sääntelevä yleislaki, joka edistää yhteiskunnan avoimuutta ja vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin.

Ehdotuksella laajennettaisiin julkisuuslain soveltamisalaa julkisen hallintotehtävän hoitamisessa.

Kuntasektorin yhtiöitettyyn toimintaan on sovellettava julkisuusperiaatetta

Kuntasektorin toimintojen yhtiöittäminen on ongelmallinen julkisuusperiaatteen toteutumisen kannalta. Kuntien 31 jätelaitoksesta 25 on osakeyhtiöitä, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää, mutta joihin julkisuuslakia ei sovelleta. Osa jäteyhtiöistä toimii samalla myös kilpailluilla markkinoilla ja jätehuollolle on säädetty hankintalakia korkeampi 10 %:n ulosmyyntiraja.

Jätehuoltoon liittyy myös kunnan toissijainen vastuu (TSV) yritysten ja yhteisöjen jätehuollosta silloin, kun on olemassa markkinapuute. Tämä on aiheuttanut tulkintaongelmia siitä, milloin kysymys on todellisesta markkinapuutteesta ja milloin toissijaisen vastuun perusteella tuotettu palvelu onkin mahdollisesti toimimista kilpailullisilla markkinoilla.

Julkisesti ei ole saatavilla tietoa esimerkiksi siitä, kuinka suuri osuus jäteyhtiöiden tuottamista palveluista kohdistuu kunnan toissijaiseen vastuuseen. Tällaiselle tiedolle on välitön tarve.

Julkisuuslaki tulisi ulottaa myös tytäryhtiöihin

Osa jäteyhtiöistä on perustanut rinnalle tytäryhtiöitä tuottamaan palveluja kilpailullisille markkinoille. Nyt esitetyn perusteella julkisuuslakia ei sovellettaisi tällaisiin yhtiöihin.

Keskeisenä ongelmana on, että miten voidaan valvoa tytäryhtiöiden ja emoyhtiöiden välisiä sopimuksia, jos ne automaattisesti katsotaan kuuluvan liikesalaisuuksiksi. Mikäli tällaisia sopimuksia ei kyettäisi mitenkään julkisuuden kautta valvomaan, jättäisi tämä emoyhtiölle mahdollisuuden ristiinsubventioon tytäryhteisön hyväksi.

Koska kyse on emoyhtiöstä, jonka liikevaihdosta merkittävä osa tulee lakisääteiseen yksinoikeuteen perustuvasta palvelutuotannosta, mahdollisuus julkisten hallintotehtävien hoidosta saatujen varojen kohdentumisesta myös kilpailullisille markkinoille on olemassa. Tämä puolestaan olisi toimialan kilpailuneutraliteetin toteutumisen kannalta ongelmallista, koska se heikentäisi muiden samoilla kilpailullisilla markkinoilla toimivien yhteisöjen kilpailuasemaa.

Julkisuuslaki tulee ulottaa tämän vuoksi myös tytäryhtiöihin.

Lue koko lausunto tästä

Lisätietoja: Mia Nores, toimitusjohtaja, p. 044 330 0928, mia.nores@kierratysteollisuus.fi