AJANKOHTAISTA |

Kierrätysteollisuus kannattaa siirtää alempaan sähköveroluokkaan – YTP lausui energiaverotuksen muutoksista

Kierrätysteollisuus ry

Hallitus esittää pian eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamista. Asiaa koskevasta ehdotuksesta kerättiin lausuntoja pikaisella aikataululla. Syksyn budjettiriihessä hallitus teki periaatepäätöksen kierrätysteollisuuden siirtämisestä alempaan sähköveroluokkaan.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin, eli niin kutsuttuun sähköverolakiin sisältyvää teollisuuden määritelmää laajennettaisiin siten, että teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostus olisivat oikeutettuja energiaverotukiin. Teollisessa kierrätysmateriaalien valmistuksessa ja jalostuksessa käytetty sähkö siirrettäisiin siten alempaan sähköveroluokkaan II.

Kierrätysteollisuus hyötyy alemmasta sähköveroluokasta, mutta ehdotus on vielä epäselvä

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa alan teollisen toiminnan siirtämistä alempaan sähköveroluokkaan. Erilainen verokohtelu vääristää hintakilpailua neitseellisten ja uusioraaka-aineiden välillä. Aiemmin uusioraaka-aineen valmistusta ei ole katsottu teollisuudeksi. Näkemys on kiertotalouden myötä vanhentunut, ja uusiomateriaalien kysynnän vahvistaminen on avainasemassa kiertotalouden edistämisessä.

Ennen esityksen viemistä eduskuntaan ehdotusta pitää kuitenkin vielä selkiyttää. Luonnoksessa on vaatimuksia, joita ei ole muilla teollisilla toiminnoilla. Vaatimukset saattaisivat jättää suurimman osan kierrätysteollisuuden toiminnoista edelleen ylempään sähköveroluokkaan. Lisäksi luonnoksessa on termejä, jotka eivät sovi yhteen  jätelain kanssa. Lain tulkinta voi tämän takia olla käytännössä hankalaa, mikä lisää esimerkiksi verottajan työtä.

Biokaasun tulisi olla verotonta kaikessa lämmityskäytössä

Osana energiaverotuksen muutosta ehdotetaan myös biokaasun verottamista liikennekäytössä. Tämä on edellytys sille, että biokaasu voitiin sisällyttää biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. Jakeluvelvoite astuu voimaan vuoden 2022 alusta.

Luonnoksen mukaan biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö muualla kuin siirtoverkossa säilyisi edelleen verottomana.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa biokaasun verottomuutta lämmitys- ja työkonekäytössä myös silloin, kun biokaasua käytetään siirtoverkon kautta. Budjettiriihessä linjattiin, että biokaasun vero kohdistettaisiin vain liikennekäyttöön, ei lämmityskäyttöön.

Verokohtelun lämmityskäytössä tulisi olla samanlainen riippumatta siitä, käytetäänkö kaasua verkon kautta tai sen ulkopuolella. Vaikka siirtoverkossa oleva biokaasu ohjautuu tällä hetkellä pääosin liikennekäyttöön, arvioidaan, että siirtoverkon kautta tapahtuva lämmityskäyttö tulee jatkossa lisääntymään teollisuuden siirtyessä hiilineutraaleihin polttoaineisiin. Verotuksella on vaikutusta sekä kaasua käyttävän teollisuuden investointeihin että kaasuinfrastruktuuri-investointeihin.

Lue YTP:n lausunto kokonaisuudessaan täältä.