Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Kohtuulliset ja tasavertaiset jätevakuudet edistävät vastuullista kiertotaloutta

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Ympäristöministeriö on uudistanut muuttuneen ympäristösuojelulain myötä Jätevakuusopasta, joka toimii viranomaisten ja toiminnanharjoittajien apuna määritettäessä jätteisiin liittyviä taloudellisia vakuuksia. Jätevakuus voi tulla käyttöön, jos toiminta päättyy yllättäen ja jätehuoltovelvoitteista ei muutoin pystytä huolehtimaan. Kierrätysteollisuus lausui ehdotuksesta uusituksi oppaaksi.

Kierrätysteollisuus pitää tärkeänä, että eri toimijoiden jätevakuudet ovat yhdenvertaisia. Tällä hetkellä vakuusvaatimukset vaihtelevat voimakkaasti alueesta ja toiminnanharjoittajasta riippuen.  Jätevakuusopas voi parhaimmillaan yhdenmukaistaa tulkintakäytäntöjä ja vakuusvaatimuksia.

Asianmukaiset jätevakuudet ovat osa vastuullista yritystoimintaa. Kierrätysteollisuus pitää toiminnan kokoa ja laatua vastaavia jätevakuusvaatimuksia tärkeänä, mutta katsoo, että osa uusitun Jätevakuusoppaan tulkinnoista voi johtaa ylimitoitettuihin vakuusvaatimuksiin.

Ympäristönsuojelun turvaaminen on sovitettavissa yhteen kestävällä tasolla olevien vakuusmääräysten kanssa.

Kierrätysteollisuus esittää lausunnossaan, että Jätevakuusoppaan jatkovalmistelussa tarkasteltaisiin mahdollista käyttää ehdollisia vakuuksia, joita kerrytetään ja puretaan toiminnassa varastoitavien jätemäärien muuttuessa. Näin taloudellinen vakuus vastaisi sitä jätemäärää, joka toiminta-alueella todellisuudessa on, eikä ympäristöluvan mukaista enimmäisvarastointimäärää.

Kuten muussakin tuotannossa, myös jätteiden käsittelyssä on tarpeen varautua ajoittain varastoimaan jätteitä ja niistä valmistettuja tuotteita.

Kiertotalouden edistymisen kannalta on kielteistä, jos kasvavat vakuusvaatimukset aiheuttavat kustannuslisän jätteistä valmistetuille kierrätysmateriaaleille, jotka kilpailevat neitseellisten materiaalien kanssa.

Kierrätysteollisuus katsoo, että jatkossa vakuuksia asetettaessa tulisi voida ottaa huomioon jätteet, joilla on positiivinen markkina-arvo. Kiertotalouden edetessä yhä useammilla jätelajeilla on taloudellinen arvo, eikä vakuutta ole tarpeen vaatia.

Kierrätysteollisuus peräänkuuluttaa, että vakuuslaskelmat perustuvat markkinaehtoisiin hintoihin, eikä oppaassa edellytetä toisenlaiseen tarkoitukseen laadittujen julkisten jätetaksojen mukaista hinnoittelua. Tämä on myös vakuudenasettajan etu.

Jätevakuuksia koskeva määräys annetaan ympäristöluvassa ja vakuussummat ovat julkisia. Kierrätysteollisuus huomauttaa lausunnossaan, että vakuussumman määrittämistä varten laadittua vakuuslaskelmaa ei kuitenkaan voida vaatia julkaistavaksi, koska se sisältää yksikköhintoja ja markkinatietoa, joita voidaan pitää liikesalaisuuksina.

Lue koko lausunto

Kuvalähde: iStock