Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

KiMuRa-projekti selvittää teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätetyksi ja MUrskatuksi RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin rinnakkaisprosessissa. Ensimmäiset erät on jo saatu läpi hyödyntämisprosessissa. 

Komposiittituotteet ovat keveitä, lujia ja pitkäikäisiä, minkä vuoksi niille löytyy jatkuvasti uusia käyttökohteita siirryttäessä käyttämään ympäristölle ystävällisempiä materiaaleja. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähköajoneuvojen kevyet rungot ja muut osat, vety- ja biokaasusäiliöt, tuulivoimaloiden lavat ja aurinkopaneelien tukirakenteet. Suomessa muoviteollisuuden yritykset valmistavat erilaisia komposiittituotteita, ja ala haluaa taata tuotteille myös elinkaaren jälkeisen hyötykäytön.

Ympäristöministeriön Muovimiljoona-hankkeen tuella Muoviteollisuus ry sekä joukko muovialan yrityksiä ja hyödyntäjiä kehittävät komposiittijätteelle keräyslogistiikkaa ja hyödyntämistä sementin tuotannossa KiMuRa-projektissa. Myös muita materiaalikierrätysmenetelmiä voidaan jatkossa liittää keräysjärjestelmään niiden kehityttyä kaupalliselle tasolle.

Kuusakoski murskaa ja varastoi komposiittijätteet, Finnsementti hyötykäyttää

Projektin alkuvaiheessa yritykset jatkavat omien jätteidensä lajittelutapojen kehittämistä. Komposiittijätteet pitää kerätä muista erilleen niin, ettei mukana ole asiaankuulumattomia jakeita, jotka vaikeuttaisivat jätteen hyötykäyttöä. Yrityksiltä jäte kuljetetaan Kuusakosken keräyspisteisiin ja varastoidaan siten, ettei jätteen laatu kärsi esimerkiksi likaantumisen tai kastumisen vuoksi. Murskaus tapahtuu keskitetysti Hyvinkäällä. Finnsementti Oy hyötykäyttää murskatun jätteen rinnakkaisprosessissaan.

Ensimmäiset sata tonnia komposiittijätettä on jo onnistuneesti ajettu hyödyntämisketjun läpi. Kokemuksista rohkaistuneena mennään eteenpäin. Nyt mukaan halutaan etenkin lujitemuovialan yrityksiä, joilta jäte yhä ohjautuu pääasiassa sekajätteenä polttoon tai kaatopaikalle. Tällä teollisuusvirralla luotaisiin pohjaa laajentaa myös lujitemuovituotteisiin, ja saada niistäkin lujitteiden ja täyteaineiden osuudet kiertoon. Mukaan halutaan mahdollisimman kattava edustus yrityksiä.

Jätteiden hyödyntäminen on vastuullisuusteko

– Tähän kannattaa yritysten lähteä mukaan. Hankkeessa on mukana edistyksellisiä muoviteollisuusyrityksiä, joissa ymmärretään hankkeen tärkeys. Myös projektin ulkopuoliset yritykset pääsevät käyttämään pilottikierrätystä hyväkseen. Komposiittijätteen mahdollisimman tehokas kierrättäminen on myös yhteiskunnan edun mukaista. Yrityksille jätteiden hyödyntäminen on vastuullisuusteko. Onnistuneista kokeiluista ja hankkeista tulee usein vakiintuneita, yrityksiä palvelevia käytäntöjä, sanoo Muoviteollisuus ry:n asiantuntija Pirjo Pietikäinen.

Kerättävän jätteen hyödynnettävyyttä laajennetaan

KiMuRa-hankkeessa demonstroidaan tehokas ja asianmukainen tapa lajitella yritysten komposiittituotteiden tuotannossa syntyvä jäte ja sen reitit murskaamolle. Erityisen tärkeää on tunnistaa materiaalit, jotka eivät sovellu sementinvalmistusprosessiin. Esimerkiksi hyödynnettävän jakeen PVC-pitoisuudelle on tiukat rajat.

Tällä hetkellä muovikomposiittijätteelle ainoa taloudellinen, teknisesti valmis ja teollisesti toteutettava kierrätystapa on sen hyödyntäminen sementin valmistuksessa. Tulevaisuudessa toimivan kiertotalouslogistiikan kautta kerättävää jätettä voidaan hyödyntää muissakin komposiittikierrätysprosesseissa, kunhan ne kehittyvät teollisen toiminnan tasolle.

Hankkeessa kertyvän tiedon pohjalta luodaan pohjaa kuluttajilta tulevan muovikomposiittijätteen, kuten veneiden, keräyslogistiikalle. Hankkeen tulokset luovat perustaa lähitulevaisuudessa kasvavalle tuulivoimaloiden lapojen kierrätysratkaisuille, joita tarvitaan lapojen tullessa käyttöikänsä päähän.

Lisätietoja KiMuRa-projektista antavat Pirjo Pietikäinen Muoviteollisuus ry:stä (pirjo.pietikainen@plastics.fi) ja Mika Mustakangas Patria Aerostructuresista (mika.mustakangas@patriagroup.com).

www.plastics.fi/kimura

Kierrätysteollisuus ry