Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Ravinnekiertotuki on tarpeellinen biokaasun tuotannon ja ravinteiden kierrätyksen kannattavuudelle

Kuvalähde: Gasum Group
Kuvalähde: Gasum Group

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen on keskeinen osa kiertotaloutta ja huoltovarmuutta. Kierrätysteollisuus lausui ehdotuksesta biokaasulaitoksille myönnettävästä ravinnekiertotuesta.

Ravinteiden kierrätyksellä voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista lannoitevalmisteista, parantaa maaperän kasvukuntoa ja lisätä maan hiilipitoisuutta, hillitä ilmastonmuutosta, tehostaa vesiensuojelua sekä turvata ruoantuotannon edellytyksiä hyödyntämällä turvallisia ja korkealaatuisia kierrätysravinteita.

Ravinteiden kierrätystä on tarpeellista tukea, koska etenkin lannasta tuotetun biokaasun tuotannon taloudellinen kannattavuus on heikkoa.

Nyt ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus biokaasulaitoksille myönnettävästä määräaikaisesta ravinnekiertotuesta. Tuella pyritään luomaan markkinat kierrätysravinnevalmisteille. Ravinnekiertotukeen on osoitettu määrärahaa yhteensä 9 miljoonaa euroa vuosille 2024 ja 2025.

Tukea maksettaisiin yrityksille, jotka käsittelevät tuotantoeläinten lantaa tai vesikasvibiomassoja biokaasuprosessissa ja jalostavat mädätteestä kierrätyslannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen ravinnetuotteita. Ravinnekiertotuki myönnettäisiin järjestettävän tarjouskilpailun perusteella.

Kierrätysteollisuus pitää käänteistä huutokauppaa tehokkaana tapana jakaa määrärahoja ravinteiden kierrätyksen tukemiseksi. Tukielementti on tarpeellinen biokaasun tuotannon ja ravinteiden kierrätyksen kannattavuuden kasvattamisessa. Tukijärjestely tulee saattaa suunnitellusti voimaan, ja ensimmäinen tarjouskilpailu tulee järjestää pikaisesti.

Kierrätysteollisuus kiinnittää lausunnossaan huomiota tuen myöntämisen edellytyksiin ja toivoo tasapuolista kohtelua eri kokoisten toimijoiden välillä. Jo aloitetun toiminnan ei tule olla esteenä tukikilpailutukseen osallistumisella, vaan tukijärjestelyllä pitää tukea myös toiminnan koon kasvattamista.

Lue koko lausunto

Kuvalähde: Gasum Group

Kierrätysteollisuus ry