AJANKOHTAISTA |

Ravinteet kiertoon – YTP lausui ehdotuksesta uudeksi lannoitelaiksi

Kuonan voidaan käyttää peltojen kalkituksessa. Kuva: SSAB

Suomessa ehdotetaan annettavaksi uusi lannoitelaki. Siihen sisältyisivät EU:n uudesta lannoitevalmisteasetuksesta seuraavat vaatimukset. Laissa olisi lisäksi kansallisia lannoitevalmisteita koskevat vaatimukset. YTP lausui lakiesityksestä.

Lannoitevalmisteiden valmistajat voivat jatkossakin valita, tuottavatko CE-merkittyjä EU-lannoitevalmisteita sisämarkkinoille vai noudattavatko kansallisia vaatimuksia ensisijaisesti kotimaisille markkinoille tarkoitettuja lannoitevalmisteita koskien.

Uusi lannoitelaki tulee vaikuttamaan keskeisesti kierrätysperäisten lannoite– ja maanparannusvalmisteiden kansallisen käytön edistymiseen. Toimivien kierrätysravinnemarkkinoiden synnyttämiseksi tarvitaan luottamusta kierrätysperäisten lannoitteiden laatuun ja toimivuuteen. 

 YTP pitää hieman harmillisena, ettei lain ravinteiden kierrätyksen edistämistä ole nostettu lain päätavoitteisiin. Eräistä ravinteiden kierrätyksen kannalta oleellisista yksityiskohdista, kuten ainesosaluettelon sisällöstä, tullaan päättämään jatkovalmistelussa tai säätämään tarkemmin asetuksilla.   

YTP tuo lausunnossaan esiin, että lannoitesääntelyn suhdetta jätelainsäädäntöön ja etenkin jätteeksi luokittelun päättymistä koskeviin säännöksiin on edelleen tarpeen selventää.

YTP nostaa esiin myös sen, että kierrätysravinnemarkkinoiden vilkastuminen vaatii lakimuutoksen lisäksi muita toimenpiteitä, esimerkiksi kansallisen ravinnekiertokorvauksen käyttöönoton.

Ravinteiden kierron kokonaisuus jakautuu usean eri ministeriön hallinnonalalle ja linkittyy keskeisesti biokaasua koskeviin tavoitteisiin. Ravinteiden kierrätyksen edistäminen vaatii siten kokonaiskuvan hallintaa ja ministeriöiden välistä tiivistä yhteistyötä, YTP muistuttaa.

Lue YTP:n lausunto täältä