Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Tarvitaan laajempi uudistus kiertotalousinvestointien vauhdittamiseksi

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

YTP lausui vihreän siirtymän investoinneille ehdotetusta etusijamenettelystä. Ehdotuksen tavoitteena on vauhdittaa vihreää siirtymää tukevia investointeja.

Esityksellä luotaisiin väliaikainen ohituskaista eräille vihreää siirtymää edistäville hankkeille. Ohituskaista koskisi aluehallintovirastojen lupakäsittelyä 2023–2025 ja hallintotuomioistuinten valituksia  2023–2027.

YTP kannattaa väliaikaista vihreää siirtymää edistävien hankkeiden ohituskaistaa, mutta näkee erittäin tarpeelliseksi kokonaisvaltaisemman hallinnollisten menettelyjen sujuvoittamisen. Lupa- ja valitusprosessit ovat toiminnanharjoittajien näkökulmasta monimutkaistuneet ja pidentyneet. Tämä kehityssuunta tulisi muuttaa sekä sääntelyllisin että rakenteellisin keinoin.

Etusijamenettelyn ei tule hidastaa muiden hankkeiden käsittelyä, edes väliaikaisesti. Ohituskaistan piiriin on esitetty vain suppeasti kiertotaloutta edistäviä hankkeita. Talouden uudistumisen kannalta myös muut kuin uusiutuvaan energiaan, sähköistämiseen, vetyyn, hiilidioksidin talteenottoon ja akkuarvoketjuun liittyvät kiertotaloushankkeet ovat kiireellisiä ja myös niiden käsittelyaikoja pitäisi pyrkiä lyhentämään.

YTP katsoo, että ohituskaistan tulisi koskea vihreän siirtymän ja kansallisen kiertotalousohjelman tavoitteiden mukaisesti laajemmin materiaalivirtojen kiertotaloutta edistäviä investointeja. Ne ovat edellytys vihreän siirtymän toteutumiselle. Kiertotaloutta edistävillä hankkeilla on myönteiset ilmastovaikutukset, luontokatoa ehkäisevä vaikutus ja lisäksi merkitystä huoltovarmuuden kannalta.

Lue YTP:n lausunto

Kierrätysteollisuus ry