Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Uusi menettely uusiomateriaalien tuotteistamiseksi etenee – työryhmä esittää kevyempää menettelyä jätelakiin

Kuvalähde: iStock
Kuvalähde: iStock

Kierrätysteollisuus osallistui työryhmään, jonka tehtävänä oli tarkastella kevennettyä menettelyä uusiomateriaalien tuotteistamiseksi.

Kiertotalous vaatii uusiomateriaalien käytön merkittävää kasvattamista Suomessa.

EU-sääntely asettaa kriteerit sille, millä edellytyksillä jäteperäiset raaka-aineet tai tuotannon sivuvirrat voidaan katsoa primääriraaka-aineiden kaltaisiksi tuotteiksi. Uusiomateriaalien käyttäminen tuotteiden valmistuksessa ja esimerkiksi infrarakentamisessa edellyttää, että niiden turvallisuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen on varmistettu.

Edellytykset tarkistetaan viranomaismenettelyssä, jota on moitittu pitkäkestoiseksi ja raskaaksi. EU ei aseta erityisiä vaatimuksia menettelylle, vaan siitä voidaan päättää kansallisesti.

Uusiomateriaalivirtojen tuotteistamista edistämään asetettiin vuonna 2021 laajapohjainen työryhmä, jonka tehtävänä oli esittää muutoksia kansalliseen lainsäädännölliseen kehykseen. Toimeksiannon työryhmä sai eduskunnalta, kun vuoden 2020 jätelakimuutosten yhteydessä tunnistettiin tarve edistää ja sujuvoittaa uusiomateriaalien tuotteistamista.


Raskas ympäristölupamenettely ja epävirallinen lausuntomenettely

Tällä hetkellä yritys voi hakea tuotannossaan syntyvälle tai sen käsittelemälle uusiomateriaalivirralle jätteeksi luokittelun päättymistä ympäristölupamenettelyssä. Myös ympäristöluvan valvojat ovat antaneet lausuntoja asiasta epävirallisemmin.

Nykyinen menettely on koettu raskaaksi ja pitkäkestoiseksi, eikä yritysten kohtelu ole aina ollut tasapuolista.

Ympäristölupamenettelyn tarkoituksena on hallita yrityksen tuotannosta ja toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia toiminnan ympäristössä. Menettely ei sovellu hyvin uusiomateriaalien tarkasteluun, koska materiaalit tulevat tyypillisesti käyttöön muualla kuin laitosympäristössä.


Hallitukselta tukea kevennetylle menettelylle

Vuonna 2021 käynnistetyn työryhmän tehtävänä oli tarkastella vaihtoehtoja aiempaa sujuvammaksi menettelyksi. Petteri Opon hallituksen tavoitteet lupaprosessien sujuvoittamisessa tukevat uuden kevennetyn menettelyn käyttöönottoa.

Työryhmä esittää jätelakiin uutta menettelyä, jota yrityksen tulisi noudattaa hakiessaan uusiomateriaalivirralleen sivuote- tai tuoteluokitusta.

 

Työryhmä esittää viranomaistoiminnan keskittämistä ja menettelyn nopeuttamista

Työryhmä päätyi esittämään päätöksenteon keskittämistä yhdelle aluehallintoviranomaiselle. Tällä tähdätään päätösten laadun parantamiseen, tehokkuuteen ja yritysten yhdenvertaiseen kohteluun. Tehtävä siirtyisi myöhemmin hallitusohjelmassa tavoitteeksi otetulle valtakunnalliselle lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaiselle.

Jatkovalmistelussa varmistetaan yhden luukun -periaatteen huomioon ottaminen. Työryhmä jättää vielä avoimeksi sen, tehdäänkö päätös aina saman viranomaisen toimesta vai onko asia mahdollista ratkaista yhdessä ympäristöluvan kanssa, jos yritys on sellaista samanaikaisesti hakenut.

Uudessa menettelyssä viranomainen tekee materiaalin haltijan hakemuksesta valituskelpoisen hallintopäätöksen siitä, täyttääkö materiaali jätelaissa säädetyt sivutuotetta tai jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat edellytykset vai ei. Päätös on materiaalin haltijakohtainen, mutta voi kattaa useita saman haltijan toimipisteitä.

Ympäristölupamenettelyyn verrattuna uudessa menettelyssä rajoitetaan yleisön oikeutta tulla kuulluksi sekä muiden kuin asianosaisen oikeutta hakea muutosta viranomaisen päätökseen.

Menettelyssä annettua päätöstä voi muuttaa tai sen voi peruuttaa sekä hakijan rikkomuksen että materiaalista ja sen käytön vaikutuksista saatavan uuden tiedon perusteella.

Työryhmä ei esitä enimmäisaikaa menettelyn kestolle, mutta jatkovalmistelussa tarkastellaan mielekästä tavoiteaikaa.


Aidosti sujuva menettely pitää varmistaa jatkovalmistelussa

Ympäristöministeriö valmistelee työryhmän esityksen pohjalta lakimuutoksen vuoden 2024 aikana. Sääntelyehdotuksen yksityiskohdat tulevat ratkaisemaan uuden menettelyyn sujuvuuden.

Kierrätysteollisuus korostaa, että jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon luvituksen kokonaissujuvuus sekä viranomaisen että toiminnanharjoittajan näkökulmasta.

Menettelyn ripeyden kannalta oleellista on, että kuulemis- ja muutoksenhakuoikeudet rajataan tarkoituksenmukaisen suppeiksi ottaen huomioon eduskunnan nimenomainen toimeksianto kevennyksistä. EU-sääntely tai kansainväliset sopimukset eivät myöskään aseta ehdottomia sille, keitä kaikkia menettelyssä pitää kuulla ja keillä kaikilla on valitusoikeus viranomaisen päätöksestä. Kierrätysteollisuus katsoo, että ympäristö- ja terveysturvallisuus turvataan, kun lain vaatimat edellytykset tarkistetaan menettelyssä.

Kierrätysteollisuus korostaa, ettei jätelakiin ole tarkoituksenmukaista luoda uutta, vain aavistuksen verran kevennettyä ympäristölupamenettelyä, vaan aidosti sujuva tapa uusiomateriaalien tuotteistamiseksi.

Tutustu työryhmän loppuraporttiin.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Katja Moliis, katja.moliis@kierratysteollisuus.fi, 0505255762

Kuvalähde: iStock