Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

YTP tukee purkumateriaalien tuotehyväksynnän kehittämistä

Kuvalähde: Foamit Group
Kuvalähde: Foamit Group

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta julkaisi selvityksen purkumateriaalien kiertotaloudesta.

Selvityksessä tarkastellaan purkumateriaalien kelpoisuutta eri käyttökohteissa turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. Lisäksi siinä otetaan kantaa sääntelyn kehitystarpeisiin, tietopohjan varmistamiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä markkinoiden kehittämiseen ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Rakennusosien uudelleenkäytöllä on merkittävä potentiaali vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia. Tutkimusten mukaan uudelleenkäytettävien rakennusosien tuotevaiheen hiilijalanjälki on 2–5 % uuden vastaavan tuotteen hiilijalanjäljestä.

Selvityksen mukaan betonielementtien, tiilien, teräksen ja käsittelemättömän sahatavaran uudelleenkäyttö on turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta mahdollista. Purettujen rakennusosien uudelleenkäytössä on tällä hetkellä kuitenkin isoja haasteita, sillä niiden kelpoisuuden osoittamisen menettelyyn liittyy epäselvyyksiä. Jopa pilottikohteissa purkumateriaalien käyttö on pysähtynyt CE-merkinnän puuttumisen takia.

Selvitys nostaa esiin useita sääntelyn epäkohtia, jotka hankaloittavat uudelleenkäyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa. On epäselvää, milloin uudelleenkäyttö tulkitaan jätteen käsittelyksi ja milloin ei. Selvityksessä ehdotetaan määritelmien päivittämistä ja pelisääntöjä sille, milloin uudelleenkäytettävät rakennusosat eivät muutu jätteeksi, jotta pukutuotteiden hyödynnettävyys ei olisi uusia tuotteita huonompi vain niiden jätestatuksesta johtuen.

Myös uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden CE-merkintävaatimuksiin liittyy epäselvyyttä. Viranomaiset ovat tulkinneet, että CE-merkintä tarvitaan, vaikka ohjeet uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden säilyttämisen osoittamisesta ja uudelleen CE-merkitsemisestä puuttuvat. Myöskään EU:n rakennustuoteasetus ei tunne käsitettä uudelleenkäyttö.

YTP tunnistaa selvityksen esiin tuomat haasteet. Viranomaismenettelyssä on paljon epäselvyyksiä, jotka hankaloittavat purettujen rakennusosien uudelleenkäyttöä ja näin kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä.

YTP kannustaa viranomaisia toimimaan nopeasti tilanteen korjaamiseksi. Alalle tarvitaan selvennystä sääntelyyn ja ohjeita sen soveltamiseen. Jo nykyisen lainsäädännön puitteissa toimintaa on mahdollista sujuvoittaa ja uuden lainsäädännön lähtökohtana tulee olla kiertotalouden edistäminen ja sujuvan uudelleenkäytön mahdollistaminen.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tiedote selvityksestä
Tutustu raporttiin: Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta