Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Hiilineutraali Suomi 2035 – YTP lausui ilmasto- ja energiastrategiasta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia on kokoava toimenpideohjelma, joka tukee tavoitteen saavuttamista. 

Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema luonnos kansalliseksi ilmasto- ja energiastrategiaksi kattaa yhteiskunnan kaikki kasvihuonekaasupäästöt päästökauppasektorilla, taakanjakosektorilla ja maankäyttösektorilla sekä maankäyttösektorin ja muiden alojen hiilinielut.

Strategiaa täydentää taakanjakosektoria koskeva Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma sekä Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma. Taakanjakosektorille kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt sekä F-kaasut. Tutustu YTP:n näkemyksiin Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää kattavasta ja hyvin valmistellusta luonnoksesta kansalliseksi ilmasto- ja energiastrategiaksi.

Rakennuksilla ja rakentamisella on suuri rooli päästöjen vähentämisessä. Luonnoksen mukaan uusissa energiatehokkaissa rakennuksissa elinkaaren päästöistä merkittävä osa syntyy rakennusmateriaalien valmistuksessa. Näiden päästöjen vähentämisessä kierrätys- ja purkumateriaalien käytön lisäämisellä rakentamisessa on merkittävä päästövähennyspotentiaali, mikä tulee huomioida sääntelyn kehittämisessä. Uusioraaka-aineiden ja -materiaalien käyttöä tulee edistää ja sujuvoittaa sekä kansallisessa että EU-tason sääntelyssä.

YTP pitää hyvänä, että biokaasun rooli uusiutuvan energian lisäämisessä on tunnistettu ja tukee linjausta selvittää biokaasua keinona vähentää työkoneiden öljyn käyttöä. YTP tukee myös linjausta uusiutuvien kaasujen integroimisesta paremmin osaksi kaasujärjestelmää.

On hyvä, että vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjä vauhditetaan lisäämällä voimavaroja lupaviranomaisiin, ja että etusijalla olevien investointien ja käsittelyn enimmäiskeston tavoitteeksi lupaviranomaisessa asetetaan 12 kuukautta. YTP toivoo, että kierrätysteollisuuden rooli päästövähennysten mahdollistajana tunnistetaan niin, että kierrätysteollisuuden investoinnit pääsevät mukaan etusijalla olevien investointien listalle. Pidemmällä aikavälillä koko luvituksen rakenteita, prosesseja ja resursseja on tarkasteltava niin, että läpimenoajat saadaan lyhenemään.

Verotuksen osalta luonnoksessa ei esitetä uusia linjauksia. Hallituskaudella aiemmin päätetyistä linjauksista mainitaan jäteveron veropohjan laajentaminen vuoden 2023 alusta alkaen.

YTP näkee, että jäteveroa tulisi kerätä kaikista jätteistä ja pilaantuneista maista, jotka sijoitetaan kaatopaikalle tai maankaatopaikalle. Myös kaatopaikalle sijoitettavaa vaarallista jätettä tulisi verottaa. Ilmasto- ja energiastrategian linjaus jäteveron laajentamisesta on erittäin kannatettava, mutta valitettavasti vaikuttaa siltä, että linjauksen mukaan ei olla etenemässä esitetyssä aikataulussa.

YTP:n lausunto
Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Lausuntopalvelussa