Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Myös julkisten hankintojen on tuettava kiertotaloutta

vaalipohja_Ari

Kiertotaloutta vauhdittavat julkiset hankinnat ovat mahdollisia jo nyt, mutta kaikissa julkisissa hankinnoissa mahdollisuuksiin ei vielä tartuta. Tarvitsemme periaatepäätöksen uusiomateriaalien käyttämisestä etenkin valtion rakennus- ja infrahankkeissa, kirjoittaa Kierrätysteollisuuden asiantuntija Ari Virta.

Meitä kuluttajia ohjataan monin tavoin käyttämään omia rahojamme kiertotaloutta tukeviin hankintoihin, mikä on erinomainen asia. Näyttäisi itsestään selvältä, että myös meiltä kerätyt, julkisiin hankintoihin käytettävät verovarat johdonmukaisesti ohjattaisiin kiertotaloutta vauhdittaviin hankintoihin.

Kierrätysteollisuuden 14.2.2023 järjestämässä tilaisuudessa ”Kiertotalous vihreässä siirtymässä” infrarakentaja Kreaten kiertotalousjohtaja Tuomo Joutsenoja antoi esimerkkejä kiertotalouden kannalta niin hyvistä kuin huonoistakin julkisten hankintojen tarjouspyynnöistä. Hyvät osoittavat, että kiertotaloutta vauhdittavat julkiset hankinnat ovat mahdollisia jo nyt; huonot osoittavat, että kaikissa julkisissa hankinnoissa mahdollisuuksiin ei vielä tartuta.

Valitettavasti sama verkkaisuus vaivaa myös julkisen hallinnon kehittämistä. Nykyisen hallituksemme joulukuussa julkaisema ”Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia 2035” sisältää useita tavoitteita. Niistä yksi kuuluu: ”Suomalainen julkinen hallinto toimii aktiivisesti, johdonmukaisesti ja vuorovaikutuksessa muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa strategian päätavoitteen saavuttamiseksi: lainsäädäntö, muut ohjauskeinot ja strateginen suunnittelu ohjaavat ylläpitämään ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta kaikilla sektoreilla.” Tuo kuulostaa itsestään selvältä. Silti sen tavoitevuosi on 2035. Jos julkiselle hallinnolle pitää vuonna 2023 varata 12 vuotta aikaa ryhtyä tekemään sitä, mitä voidaan pitää sen itsestään selvänä tavoitteena, peli on menetetty.

Onneksi apua tilanteeseen on saatavilla välittömästi. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö (JHNY) julkaisi 13.3.2023 vieraskynäblogin, jossa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Salla Koivusalo kertoo, miten julkisille hankintayksiköille on tarjolla heti käyttökelpoista tukea. Hän toteaa myös: ”Julkisten toimijoiden omien strategisten kestävyystavoitteiden toteuttaminen tapahtuu merkittävältä osin julkisten hankintojen kautta. Yleisesti ottaen kuntien sekä monien muiden julkisten organisaatioiden budjetista reilusti yli puolet on hankintoja.” Kierrätysteollisuus ry tukee tavoitetta saada julkiset hankinnat kiihdyttämään kiertotaloutta.

Tavoitteemme on, että julkiset hankintaorganisaatiot sitoutuvat hankkimaan uusiomateriaaleja, kestävät hankinnat otetaan käyttöön julkisissa hankintayksiköissä ja hankintakriteereillä edistetään kierrätettävyyttä sekä uusiomateriaalien käyttöä. Tämä on mahdollista, kun tehdään periaatepäätös uusiomateriaalien käyttämisestä etenkin valtion rakennus- ja infrahankkeissa, varmistetaan tavoitteiden jalkautus ja riittävä osaaminen hankintayksiköissä sekä laaditaan valtion ja kuntien sopimus (green deal) kierrätysmateriaalien käytön lisäämisestä myös kuntien hankinnoissa.

Lisätietoja: asiantuntija Ari Virta, puh. 050 320 8285, ari.virta@kierratysteollisuus.fi